Algemene voorwaarden & privacy verklaring

1. DEFINITIES
1.1 De fotograaf: Joyce Boutkan Fotografie, tevens de gebruiker van deze algemene voorwaarden en opdrachtnemer.
1.2 De klant: de persoon of personen waarmee de fotograaf de overeenkomst gesloten heeft, tevens degene die deze algemene voorwaarden aanvaardt.
1.3 Opdracht: de dienst of het product dat door de fotograaf geleverd zal worden.
1.4 Offerte: alle aanbiedingen van de fotograaf aan de klant waarvan het doel is een overeenkomst aan te gaan.
1.5 Overeenkomst/opdrachtbevestiging: de overeenkomst van een opdracht tussen Joyce Boutkan Fotografie (hierna: de fotograaf) en de persoon of personen waarmee de overeenkomst gesloten wordt (hierna: de klant).
1.6 Schriftelijk: hierbij wordt ook elektronische communicatie aanvaard, mits de identiteit van de afzender voldoende vaststaat. De verantwoordelijkheid hiervoor ligt bij de klant.
1.7 Annuleren: beëindigen of ontbinding van de overeenkomst.

2. TOEPASSING
2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen de fotograaf en de klant, zo ook op alle offertes, aanbiedingen en overeenkomsten.
2.2 Voorwaarden gesteld door de klant die afwijken, of niet voorkomen, in deze algemene voorwaarden zijn voor de fotograaf slechts bindend indien de fotograaf deze schriftelijk heeft aanvaard.

3. AANBOD
3.1 Offertes zijn geheel vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld. De fotograaf heeft het recht om tot twee werkdagen na ontvangst van de aanvaarding dit aanbod te herroepen.
3.2 Het aanbod wat gedaan is in de offerte is geldig tot 14 dagen na datum van verzending.
3.3 Alle door de fotograaf genoemde bedragen zijn inclusief BTW, tenzij anders is overeengekomen.
3.4 Wanneer de klant de offerte aanvaardt dient dit schriftelijk te worden doorgegeven aan de fotograaf. Wanneer de klant dit nalaat, maar er wel mee instemt of althans de indruk daartoe wekt, dan wordt het aanbod als aanvaard beschouwd.

4. AANVAARDING VAN DE OPDRACHT
4.1 Na aanvaarding van de opdracht kan de overeenkomst slechts met wederzijdse instemming worden gewijzigd. De fotograaf is in dit geval gerechtigd om de prijs zoals overeengekomen aan te passen.
4.2 De fotograaf kan een opdracht weigeren indien na aanvaarding van de opdracht nieuwe informatie beschikbaar komt die de uitvoering van de opdracht voor de fotograaf onaanvaardbaar maken.

5. UITVOERING VAN DE OPDRACHT
5.1 De fotograaf zal de opdracht naar beste inzicht en kunnen uitvoeren in de stijl en de kwaliteit waarin de fotograaf gebruikelijk werkt.
5.2 De fotograaf heeft het recht om alles dat bij een overeenkomst niet uitdrukkelijk is omschreven naar eigen technisch en creatief inzicht uit te voeren.
5.3 Indien aannemelijk is dat de fotograaf hogere kosten heeft gemaakt en/of meerwerk heeft verricht, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze kosten en/of dit meerwerk voor vergoeding door de klant in aanmerking.
5.4 Tenzij er sprake is van overmacht, zal de fotograaf in geval van onvoorziene omstandigheden aan de zijde van fotograaf, waardoor de fotograaf niet in staat is in persoon aan de overeenkomst te voldoen, voor zover redelijkerwijs mogelijk voor een vervangende fotograaf met vergelijkbare stijl zorgen. Wanneer er geen vervanger gevonden wordt voor de huwelijksreportage, biedt de fotograaf een gratis, twee uur durende, ‘after-wedding shoot’ aan.
5.5 In het geval van overige reportages dan huwelijksreportages waarbij de fotograaf niet in staat is in persoon aan de overeenkomst te voldoen, zal de fotograaf in overleg met de klant een nieuwe datum plannen.

6. AANSPRAKELIJKHEID
De fotograaf is niet aansprakelijk voor enige schade welke voor de klant is ontstaan, tenzij er sprake is van grove schuld of opzet aan de kant van de fotograaf. De aansprakelijkheid is in elk geval beperkt tot de hoogte van het factuurbedrag, of, wanneer en voor zover er sprake
is van een verzekerde schade, tot de hoogte van het onder de verzekering uitgekeerde bedrag.

7. LEVERING
7.1 De fotograaf hanteert, tenzij anders is overeengekomen, slechts geschatte levertijden.
7.2 De fotograaf levert foto’s in de door haar gebruikelijk gehanteerde stijl. Foto’s worden bewerkt op onder meer kleur, contrast, licht, witbalans en uitsnede. Fotograaf past uitdrukkelijk geen extreme bewerkingen toe en verwijdert slechts storende elementen indien zij dit zelf nodig acht. Fotograaf levert geen onbewerkte originele foto’s aan de klant.
7.3 Ontvangst van de foto’s geschiedt na 8 weken na de bruiloft, via een online gallery. De klant kan de foto’s uit deze online gallery downloaden in zowel lage als hoge resolutie. 
Bij afname van een fotoalbum, komen de levertijden van het album hier nog bij.
7.4 De fotograaf zal er altijd naar streven binnen enkele dagen na de bruiloft enkele bewerkte foto’s naar de klant te sturen als preview.
7.5 Overige reportages worden eveneens via een online gallery opgeleverd en geschiedt na 2-4 weken. De klant kan de foto’s uit deze online gallery downloaden in zowel lage als hoge resolutie. Bij afname van afdrukken of een fotoalbum, komen de levertijden hiervan er nog bij.

8. ALBUM
8.1 De klant levert een selectie aan, waarna fotograaf een eerste opmaak opstelt van het album, naar eigen inzicht, kunde en stijl, zonder inmenging van de klant.
8.2 De klant mag maximaal 2 maal wijzigingen in het albumontwerp laten aanbrengen.
8.3 Toegestane wijzigingen omvatten het geheel verwijderen van spreads (twee aaneengesloten pagina’s) of het vervangen van individuele foto’s voor een foto van diezelfde verhouding.
8.4 De klant mag na 14 dagen na levering van het ontwerp wijzigingen aan laten brengen.
8.5 De fotograaf zal wijzigingen, indien mogelijk, binnen 14 dagen toepassen op het ontwerp.
8.6 Bestelling en levering van het album geschiedt in overleg en na volledige betaling.

9. BETALINGSVOORWAARDEN
9.1 De fotograaf stuurt vier tot twee weken) voorafgaand aan de reportage een digitale factuur aan de klant met het door de klant (resterende) verschuldigde bedrag.
9.2 De klant zal de factuur van de fotograaf op onjuistheden controleren. Indien de klant niet binnen 3 werkdagen na factuurdatum schriftelijk de factuur met opgave van redenen heeft afgewezen en aan de fotograaf heeft geretourneerd, zal de factuur als bindend gelden en
vervalt het recht van de klant op bezwaar.
9.3 De factuur wordt binnen 7 dagen na verzending geheel betaald door de klant.
9.4 Levering van foto’s of eventuele andere producten geschiedt niet eerder dan de volledige betaling door de klant is gedaan.
9.5 Indien een factuur niet binnen de betalingstermijn wordt voldaan, zijn over het openstaande factuurbedrag de wettelijke rente en incassokosten verschuldigd.
9.6 In het geval van een bruiloft verlangt de fotograaf een aanbetaling als zijnde reserveringskosten van tenminste € 375,-.

10. BESTELLINGEN
10.1 Op alle nabestellingen zitten levertijden, deze zijn per product verschillend. De fotograaf kan niet aansprakelijk worden gesteld voor vertragingen van leveringen welke door de leverancier zijn ontstaan.
10.2 De fotograaf werkt met een gekalibreerd beeldscherm voor optimale kleurbewerkingen. Het is mogelijk dat de klant op zijn/haar beeldscherm de kleuren of helderheid van de foto’s anders ervaart indien het beeldscherm niet gekalibreerd is.
10.3 De fotograaf is niet verantwoordelijk voor afwijking in kleuren en helderheid van een product welke door derden is geleverd, tevens is zij niet verantwoordelijk wanneer een fotoproduct afwijkt van de kleur en helderheid zoals weergegeven op een niet gekalibreerd
beeldscherm. De klant heeft in dit geval geen recht op een nieuw product, terug storting van de betaling of een andere vergoeding.
10.4 De fotograaf is niet verantwoordelijk voor de kwaliteit van fotoafdrukken of fotoproducten, welke door de klant of derden zijn gemaakt anders dan de door de fotograaf gebruikte of geadviseerde leveranciers.

11. ANNULERING
11.1 De klant kan de opdracht uitsluitend schriftelijk annuleren.
11.2 Bij annulering van de overeenkomst zijn de volgende termijnen en bedragen van toepassing:
Na de boeking brengt de fotograaf de aanbetaling voor de opdracht in rekening.
Binnen 4 weken voor de fotoshoot 50 % van het totale verschuldigde bedrag
Binnen 2 weken voor de fotoshoot 75 % van het totaal verschuldigde bedrag
Indien de afspraak minder dan 2 weken van te voren wordt geannuleerd, dient het volledige bedrag te worden voldaan.
11.4 In geval van een huwelijksreportage hanteert de fotograaf een aanbetaling als zijnde reserveringskosten ter hoogte van € 375,-. Bij annulering heeft de klant geen recht op terug storting van dit bedrag, of recht op een ander product.

12. KLACHTEN
12.1 Klachten over de uitvoering van de overeenkomst dienen uiterlijk binnen 3 werkdagen na factuurdatum schriftelijk te worden voorgelegd aan de fotograaf. Klachten over geleverde producten dienen uiterlijk binnen 3 werkdagen na ontvangst schriftelijk te worden voorgelegd aan de fotograaf.
12.2 Klachten die binnenkomen na de termijn van 3 werkdagen worden niet in behandeling genomen.
12.3 De betalingsverplichting blijft, ook wanneer er een klacht is ingediend, gelden.
12.4 De fotograaf heeft het recht binnen redelijke termijn alsnog goed werk voor afgekeurd werk te leveren, tenzij dit tot onevenredige schade voor de klant zou leiden.

13. AUTEURSRECHT
13.1 De fotograaf blijft ten alle tijden eigenaar van alle foto’s.
13.2 De klant geeft de fotograaf toestemming om de gemaakte foto’s van de klant te gebruiken voor promotie doeleinden op internet (zoals blog, portfolio, social media en andere websites) en in drukwerk (zoals visitekaartjes, flyers, demo-albums). De klant ontvangt hiervoor geen vergoeding of restitutie.
13.3 De klant dient altijd enige vorm van naamsvermelding te gebruiken bij publicatie van de foto’s op sociale media kanalen of elders op internet.
13.4 Het is niet toegestaan om digitale bestanden op internet te plaatsen in een andere bewerking (uitsnede, collages, kleuren, contrast ect.) dan dat deze zijn aangeleverd door de fotograaf.
13.5 De digitale bestanden geven de klant het recht voor eigen gebruik. Het is niet toegestaan om bestanden voor commerciële of non-profit bedrijven te gebruiken en/of te publiceren in gedrukte media.
13.6 Het is niet toegestaan dat de klant digitale bestanden opstuurt naar fotowedstrijden, zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming en naamsvermelding van de fotograaf.
13.7 Bij inbreuk op deze auteursrechten rekent de fotograaf driemaal de gebruikelijke licentievergoeding voor een dergelijk geval, ter vergoeding van de geleden schade.

14. PORTRETRECHT
14.1 De fotograaf behoudt het recht om de gemaakte foto’s te gebruiken voor eigen promotionele doeleinden zoals omschreven onder punt 13.2 (Auteursrecht). Wanneer de klant een specifieke foto niet online terug wil zien kan dit schriftelijk worden aangegeven aan de fotograaf.
14.2 Instellingen, organisaties of personen, die vinden dat geplaatste foto’s op een of andere manier schade berokkenen aan hun identiteit, kunnen zich onder vermelding van gegronde redenen melden. De fotograaf zal deze foto’s, indien de redenen door haar gegrond worden verklaard, z.s.m. verwijderen.
14.3 Afwijkende afspraken worden schriftelijk vastgelegd.

15. PRIVACY VERKLARING
In alle gevallen is de privacyverklaring van Joyce Boutkan Fotografie van toepassing.

16. WIJZIGINGEN VAN DE ALGEMENE VOORWAARDEN EN INFORMATIE OP DE WEBSITE 
16.1 De fotograaf behoudt het recht om deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
16.2 Wijzigingen worden tijdig en schriftelijk door de fotograaf aan de klant doorgegeven.
16.3 De fotograaf behoudt zich het recht voor om de informatie op de (toekomstige) website te allen tijde te verbeteren of anderszins te wijzigen.
16.4 Ondanks de uiterste zorg die de fotograaf aan de correctheid en volledigheid van de (toekomstige) website heeft besteed, kunnen er geen rechten worden ontleend aan de informatie die op deze (toekomstige) website is geplaatst.

17. TOEPASSELIJK RECHT
17.1 In alle gevallen, waarin door Joyce Boutkan Fotografie van een bepaling in deze algemene voorwaarden wordt afgeweken, blijven de overige bepalingen van kracht.
17.2 Op alle rechtsverhoudingen tussen de fotograaf en de klant is Nederlands recht van toepassing.